#آنهایی که خاکستر می شوند...

آنهایی که یک بار در زندگی آتش گرفته و خاکستر شده اند

دیگر خشمگین نمی شوند،

غمگین می شوند.

وقتی کسی توی صفی،جایی ازشان جلو بزند داد نمی زنند ،راننده ها که بقیه پولشان را نمی دهند شکایتی نمی کنند

،برای جای پارک قفل فرمان نمی کشند.

آه می کشند.

بغض می کنند؛

اما دیگر به سر حد جنون نمی رسند .

می بینیدشان با چشم هایی مات و بی نور و پلک هایی افتاده که دارند به امور روزمره می پردازند.

اما یک روزشان را که فیلم بگیرید خواهید دید که

از هیچ فرصتی برای گریه پنهانی دریغ نمی کنند.


نوشته :#متین_مولوی


/ 0 نظر / 86 بازدید